Новини
Община Дупница предоставя иновативни услуги за ранно детско развитие
15.12.2016

Община Дупница в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 ”Алтернатива за ранно детско развитие” на стойност 797 365.00 лв., финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз, обяви успешния старт на проекта на встъпителна пресконференция.


/assets/Hristo7/publikatsiya za web - Detsko ranno razvitie.jpg