Новини
Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029-С01 „Алтернатива за ранно детско развитие”
12.12.2016
Встъпителна пресконференция по проект  BG05M9OP001-2.004-0029 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз ще проведе Община Дупница, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0029- С01.
/assets/Hristo7/Publikatsiya 161213.jpg