Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница
11.11.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на  общински недвижим имот – помещения, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2 и сграда с идентификатор 68789.606.254.3 по кадастралната карта на гр. Дупница – обслужващи помещения на към сграда с обществено обслужващо предназначение – Бивша поликлиника, ул. “Солун”,  парцел І  - 922, кв. 64 по  регулационния план на гр. Дупница – частна общинска собственост по АОС № 254/14.12.1998 г. и съгласно служебно писмо № 08-09-1446(1)/04.11.2016 г. и приложена схема  – утвърдена от главния Архитект на Община Дупница, както следва:

 • Обект № 1 - Гаражна клетка № 1 с работилница и склад към нея, с площ на гаражната клетка – 37.10 кв.м, площ на работилница – 10.40 кв.м и площ на склад - 10.55 кв.м и двойна гаражна клетка № 2, с площ от 40.40 кв.м;
 • Обект № 2 - Двойна гаражна клетка № 3 и № 4 с обща площ 81.00 кв.м;
 • Обект № 3 - Помещение № 9 и помещение № 10, с обща площ от 25.15 кв.м.

Имотите се отдават под наем за срок от 10/десет/ години.

 1. 1. Конкурсът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
 2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 200.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки обект, за който се участва /върху цената се дължи 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3.
 3. Депозитът за участие в конкурса е в размер, както следва:
 • За Обект № 1 - Гаражна клетка № 1 с работилница и склад към нея и двойна гаражна клетка № 2 – 74.57 лв.;
 • За Обект № 2 - Двойна гаражна клетка № 3 и № 4 – 64.80 лв.;
 • За Обект № 3 - Помещение № 9 и помещение № 10 – 20.12 лв., платени в касата на Община Дупница или по сметка:

IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3. 

 1. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявления и Предложения за участие - се подават в ст. 48, етаж 2 в сградата на Община Дупница до 17.00 часа на 29.11.2016 г.
 2. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 07.12.2016 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53