Наеми и продажби
Обявление на основание Заповед №3467/08.11.2016 г. относно отдаване под наем на общински имоти
08.11.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание Заповед № 3467/08.11.2016 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и във връзка с Решение № 148/30.09.2016 г. на Общински съвет Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на следните имоти:

  1. общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения, включващи мачта за GSM антени, с площ от 12 кв.м – представляващ част от подпокривно пространство – таванско помещение от масивна административна сграда на два етажа, със застроена площ 186 кв.м – І етаж – 5 стаи, в които са настанени библиотека и здравната служба; ІІ етаж – 5 стаи – кметската администрация; таван – складови помещения; навес с площ 27 кв.м – склад за гориво; външна тоалетна с площ 10 кв.м и дворно място – УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м, по регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост, съгласно АОС № 224/14.10.1998 г.
  2. общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения, включващи Телекомуникационно оборудване, състоящо се от два шкафа, които ще бъдат разположени на земята в непосредствена близост до сградата, на кота терен върху площ от 4 кв.м, в УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м, по регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост, съгласно АОС № 224/14.10.1998 г. и схема за разполагане на преместваемо съоръжение от 08.09.2016 год., утвърдена от Главния архитект на Община Дупница.

Имотите се отдават под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 24.11.2016 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитите за участие в конкурса за първия имот са в размер на 41.67 лв.; за втория имот - 20.00 лв., платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3. 
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в ст. 48, етаж 2 в сградата на Община Дупница до 17.00 часа на 23.11.2016 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 01.12.2016 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53