Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 3212/11.10.2016 г. на Кмета на Община Дупница
20.10.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед №  3212/11.10.2016 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

         1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 65245.5.16, в землището на село Самораново, местност: „Драговица”, с площ: 24 950 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4630/10.09.2016г. при следните условия:

1.1. начална годишна наемна цена – 249.50 лв. /двеста четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.2. депозит за участие в търга – 49.90 лв. /четиридесет и девет лева и деветдесет  стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /24.95 лв./

1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

       2 Публичният търг ще се проведе на 02.11.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

       3 Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

     4 Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 01.11.2016 г.

      5 При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 09.11.2016 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24