Други обяви
Списък на оценени и класирани кандидати във връзка с проведен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
05.08.2019
Списъкът -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка