Други обяви
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати във връзка с провеждане на подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
30.07.2019
Списъкът -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка