Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявяване Заповед № РД 04-741 / 16.07.2019 год. на Кмета на община Дупница с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за застрояване (ИПЗ)
16.07.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД 04-741 / 16.07.2019 год. на Кмета на община Дупница е разрешено на Ангелина Костадинова Николова Мария Светославова Симеонова и Румен Светославов Атанасов да изработят проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за застрояване (ИПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 68789.29.423 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, с което за новопредвидените имоти с проектни идентификатори 68789.29.873 и 67878.29.874 по КК на гр. Дупница се предвижда ново свободно застрояване за всеки един от тях, без промяна на териториално- устройствената зона по чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), с преобладаващо застрояване с малка височина (Н до 10м), означена като „Жм” за устройване на обекти с жилищно предназначение „Сграда на основното застрояване с жилищно предназначение с малка височина”, с устройствени  показатели по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), както следва: височина - 3м-10м (1-3 етажа); плътност на застрояване (П застр.) - max 60%; интензивност на застрояване (К инт.) max 1,2; минимална озеленена площ (П озел.)- min 40% .

 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая   № 8, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.

Потърсете в сайта
Деловодна справка