Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявяване Заповед № РД 04-419 / 10.07.2019 год. на Кмета на община Дупница за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за регулация (ИПР)
11.07.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД 04-419 / 10.07.2019 год. на Кмета на община Дупница е разрешено на Веселка Тунова и Николай  Тунов да изработят проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-1969, кв. 110  по регулационния план на гр. Дупница, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-1969, към урегулиран поземлен имот урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІІ-1968 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ-1969, кв. 110   по регулационния план на гр. Дупница да съвпадне с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68789.29.502   по КК на гр. Дупница към  поземлени имоти с идентификатор 68789.29.373 и идентификатор 68789.29.501 по КК на гр. Дупница,  с което не се нарушава конфигурацията на урегулирания поземлен имот.

Не се предвижда  промяна уличните регулационни линии.   

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая   № 8, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка