Други обяви
Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“
15.07.2019
Може да прочетете обявата -> ТУК!!!

Файлове за изтегляне:

1. Автобиография - Приложение № 1
2. Заявление – Приложение № 2
Потърсете в сайта
Деловодна справка