Обяви на Архитектура и градоустройство
Съобщение изх. №91-00-147 / 08.07.2019 год.
08.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
№ 91-00-147/08.07.2019 год.
 

ДО

МИРОСЛАВ ШАЛАМАНОВ

С. ЧЕРВЕН БРЕГ

ОБЩ. ДУПНИЦА

 

Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че на посочения адрес: общ. Дупница, с. Червен брег, не е открито лицето Мирослав Шаламанов СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 68789.550.9,  м.„Валого” по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на ИД на АГКК, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение „За Автокъща”.

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 8,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

 Копие от настоящото съобщение да бъде поставено със залепване на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася, таблото за съобщения, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка