Обяви на Архитектура и градоустройство
Съобщение № 91-00-143 /02.07.2019 год. адресирано до ЦВЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА с адрес: ОБЛ. ХАСКОВО, ГР. ЛЯСКОВЕЦ; ЮЛИ ДЕРМЕНДЖИЕВ с адрес:  ГР. ДУПНИЦА; БОГОМИЛ ОРАНСКИ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБОМИР МАВРОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА и ЙОРДАН ДОНЧЕВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА
03.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
91-00-143 /02.07.2019 год.

ДО

 

ЦВЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ГР. ДУПНИЦА

 

МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА

ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ОБЛ. ХАСКОВО

 

ЮЛИ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

БОГОМИЛ ОРАНСКИ

ГР. ДУПНИЦА

 

ЛЮБОМИР МАВРОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ЙОРДАН ДОНЧЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

                Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: ЦВЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА с адрес: ОБЛ. ХАСКОВО, ГР. ЛЯСКОВЕЦ; ЮЛИ ДЕРМЕНДЖИЕВ с адрес:  ГР. ДУПНИЦА; БОГОМИЛ ОРАНСКИ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБОМИР МАВРОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА и ЙОРДАН ДОНЧЕВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА не са получили, или не са получили лично писма изх. № 92-00-99/02.05.2019 год.; № 92-00-112/13.05.2019 год. и № 92-00-130/06.06.2019 год. на Община Дупница видно от известия за доставяне ИД РS 2600 009ВХ9 F от 07.05.2019 год.; ИД РS 2600 00АLQO Y от 15.05.2019 год.; ИД РS 2600 009ВХВ Н от 07.05.2019 год.;  ИД РS 2600 00АТ4І Е от 10.06.2019 год.; ИД РS 2600 00AT4F B от 01.07.2019 год.; ИД РS 2600 00АТ4А 6 от 11.06.2019 год.; ИД РS 2600 00АТ44 О от 10.06.2019 год.и ИД РS 2600 00АLQS 2 от 10.06.2019 год. на Български пощи, СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхват: поземлен имот с идентификатор 04220.12.84, местност «Фандаклъка» по Кадастралната карта на с. Бистрица, община Дупница, определящ териториално-устройствена зона от разновидност «предимно - производствена» означена като «Пп», с показатели за застрояване по чл. 25, ал.3 от същата наредба, както следва: Височина /етажност/ - 3.0 м.-10 м. /1-3/; Плътност на застрояване Ппл– 40%÷80%; Интензивност на застрояване – Кинт. 1,0÷2,5; Минимална озеленена площ –Позел.– 20,00%÷40,00%.               

                 Показана е зоната на застрояване с ограничителни линии на застрояване.         

                 Предвидени са сгради с производствено-обслужващо предназначение за обект: «Автокъща и сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства».

     На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересуваните лица могат да прегледат проекта, и ако имат основание да направят писмени искания и възражения до Дирекция «Устройство на територията и строителството», отдел «Устройство на територията» при Община Дупница.

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 9, ет. 1, в сградата на Община Дупница.

Копие от настоящото съобщение да бъде поставено със залепване на   таблото за съобщения на І-ви етаж до стая № 4 в сградата на Община Дупница, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка