Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявяване заповед № РД04-460/16.05.2019год. за възстановяване ПИ с номер 901.25 в м. „Чирната ”, землище с. Делян на н-ци Велин Джелекарски
28.06.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
91-00-139/27.06.2019год.
към  заявление № 94-Д-433/07.05.2019год.

Община Дупница по реда на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ предвид обстоятелството, че  лицата: Атанас Тодоров с адрес: гр.София, не е получил лично писмо изх. № 42-00-539/21.05.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД РS 2600 00AS0P G, Кристианна Велинова с адрес: гр. София, жк „Надежда”, не е получила лично писмо изх. № 42-00-539/21.05.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00AS0R I и Валентин Тодоров с адрес: гр. София, жк „Младост-4”, не е получил лично писмо изх. № 42-00-539/21.05.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00AS0S J СЪОБЩАВА:

        На основание §4к, ал7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност „Чирната ” землище с.Делян, община Дупница, одобрен със Заповед № ДС-20-126/04.06.2018год. на Областния управител на област Кюстендил, е издадена Заповед  № РД04-460/16.05.2019год. на Кмета на община Дупница за възстановяване правото на собственост на наследници на Велин Джелекарски, върху новообразуван поземлен имот с номер 25/двадесет и пет/, масив 901 /деветстотин и едно/ с площ 434.00кв.м.

        Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез Община Дупница, пред Районен съд – гр.Дупница.

         Копие от настоящето съобщение да бъде поставено на таблото за съобщения, както и да се обяви в интернет страницата на Общината.
Потърсете в сайта
Деловодна справка