Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявяване заповед № РД04-503/27.05.2019год. за възстановяване ПИ с номер 142.4 и 142.6 901.25 в м. „Сухата река”, землище с. Тополница на н-ци Добрена Милова
28.06.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
91-00141/28.06.2019год.
 към заявление № 94-Б-227/16.05.2019год.

Община Дупница по реда на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ предвид обстоятелството, че  лицата: Милен Милов с адрес: гр. Дупница, жк. „Чавдар войвода”, не е получил лично писмо изх. № 91-00-121/03.06.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД РS 2600 00ARHB I, Василка Вайсендфелд с адрес: гр. София, не е получила лично писмо изх. № 91-00-121/03.06.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00AS0D 4 и Божил Милов с адрес: гр. София, жк „Надежда-1”, не е получил лично писмо изх. № 91-00-121/03.06.2019год. на Община Дупница видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00AS0E 5 СЪОБЩАВА:

        На основание §4к, ал7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност „Сухата река” землище с.Тополница, община Дупница, одобрен със Заповед № ДС-20-107/04.05.2018год. на Областния управител на област Кюстендил, е издадена Заповед  № РД04-503/27.05.2019год. на Кмета на община Дупница за възстановяване правото на собственост на наследници на Добрена Милова, върху новообразувани поземлени имоти с номер 4 /четири/, масив 142 /сто четиридесет и две / с площ 2215.00кв.м и с номер 6 /шест/, масив 142 /сто четиридесет и две/ с площ 1080.00кв.м.

        Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез Община Дупница, пред Районен съд – гр.Дупница.

         Копие от настоящето съобщение да бъде поставено на таблото за съобщения, както и да се обяви в интернет страницата на Общината.
Потърсете в сайта
Деловодна справка