Наеми и продажби
Провеждане на публично оповестен конкурс на основание Зап.№ РД04-530/05.06.2019 г. на Кмета на Община Дупница и Реш. на ОбС Дупница № 33/22.02.2019 г., за отдаване под наем
07.06.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД04-530/05.06.2019 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 33/22.02.2019 г., Община Дупница

 


ОБЯВЯВА

             Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на терен с площ 200 кв.м, от които 100 кв.м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен към него, находящ се в гр. Дупница, парк “Рила”, петно №3 от одобрена  схема – Приложение 1 към Решение №100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница, представляващ част от поземлен имот №04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район шестнадесет, имот сто/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед №КД-14-10-371 от 14.10.2009 година на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес: село Бистрица, местност “Корията”, с площ 23 142 кв.м /двадесет и три хиляди сто четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията; “Урбанизирана”, начин на трайно ползване: “Обществен селищен парк, градина”, със стари идентификатори: 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот петдесет и девет/, номер по предходен план: 04220.0.46 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот  четиридесет и шест/, 0.59 /кадастрален район нула, имот петдесет и девет/, съгласно скица № 15-110294/08.02.2019 год. на АГКК – публична общинска собственост по АОС №1791/07.01.2011 г.

 

Имотът се отдават под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 19.06.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 200.00 лв. /без ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 128. 00 лв. /сто двадесет и осем лева/, представляващ 20 % от месечна наемна цена, платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3. 
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 14.06.2019 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 26.06.2019 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

      

За справки и подробна информация: тел. 0701/5-92-53

Потърсете в сайта
Деловодна справка