Други обяви
Инвестиционно предложение за "Изграждане и монтиране на инсталация за вакуумна газификация"
05.06.2019
О Б Я В А
 
До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4,  ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,
 
ОБЩИНА ДУПНИЦА
 
СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има изготвено Уведомление по Приложение 5 към чл.4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане и монтиране на инсталация за вакуумна газификация, с възложител -“ВАК ЕНЕРДЖИ”ЕООД.

Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- Перник, на адрес: ул.”Благой Гебрев” №15, ет.1

Потърсете в сайта
Деловодна справка