Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-534/05,05,2019г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ 42.25 кв.м.-за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, жк Бистрица, кв.218 по РП на гр. Дупница
06.06.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД 04-534/05.06.2019 г. на Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница /Съгласно Заповед № РД 04-523/03.06.2019 г. /

 ОБЯВЯВА

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.308 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, съгласно скица № 15-437912 от 20.05.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ: УПИ V – за комплексно жилищно строителство, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница - терен за разполагане на преместваем търговски обект, с площ от 42.25 кв.м, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-700(1)/29.05.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 312/14.06.1999 г. и АОС № 982/30.04.2003 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 118.30 /сто и осемнадесет лева и тридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 23.66 лв. /двадесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/, представляващ 20% от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 20.06.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 14.06.2019 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 27.06.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта
Деловодна справка