Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-459 / 16.05.2019 г. за отдаване под наем на 4 /четири/ броя общински поземлени имота, находящи се в землището на град Дупница, Община Дупница, област Кюстендил
28.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД04-459/16.05.2019 год. на
Кмета на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

                Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на:

      1.1. Поземлен имот с идентификатор 68789.25.60, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 845 кв.м. /осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 398027 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и седем/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост, съгласно АОС №4963/10.01.2019 год., при следните условия:

        1.1.1. начална тръжна наемна цена – 16.90 лв. /шестнадесет лева и деветдесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

         1.1.2. депозит за участие в търга – 3.38 лв. /три лева и тридесет и осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

        1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

        1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;

        1.1.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.1.2 от настоящото решение, в размер на 1.69 лв. /един лев и шестдесет и девет стотинки/.

    1.2 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.58, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 746 кв.м. /седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 398026 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и шест/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4964/10.01.2019 год.,  при следните условия:

         1.2.1. начална тръжна наемна цена – 14.92 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

         1.2.2. депозит за участие в търга – 2.98 лв. /два лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

        1.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

        1.2.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от настоящото решение, в размер на 1.49 лв. /един лев и четиридесет и девет стотинки/

         1.3 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.56, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 937 кв.м. /деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 398023 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС№4965/10.01.2019 год., при следните условия:

         1.3.1. начална тръжна наемна цена – 18.74  лв. /осемнадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

 

        1.3.2. депозит за участие в търга – 3.75 лв. /три лева и седемдесет и пет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

        1.3.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

        1.3.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.3.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.3.2 от настоящото решение, в размер на 1.87 лв. /един лев и осемдесет и седем стотинки/.

         1.4. Поземлен имот с идентификатор 68789.25.54, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 1 366 кв.м. /хиляда триста шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 398020 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4966/10.01.2019 год., при следните условия:

        1.4.1. начална тръжна наемна цена – 27.32 лв. /двадесет и седем лева и тридесет и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

        1.4.2. депозит за участие в търга – 5.46 лв. /пет лева и четиридесет и шест стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

        1.4.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

        1.4.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.4.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.4.2 от настоящото решение, в размер на 2.73 лв. /два лева и седемдесет и три стотинки/.

            В търга могат да участват физически и юридически лица.

  1. Публичният търг ще се проведе на 14.06.2019 г. /петък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер 100.00 /сто/ лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 10.06.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 21.06.2019 г. /петък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта
Деловодна справка