Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-420 / 07.05.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти, находящи се в Парк "Рила" - за търговска и спортно-развлекателна дейност
07.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На о На основание Заповед № РД 04-420/07.05.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на  Решение № 54/29.03.2019 г. на Общински съвет Дупница
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 54/29.03.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на 2 броя поземлени имота: имот с идентификатор 68789.24.77, с площ 7 409 кв.м – частна общинска собственост по АОС № 1721/16.06.2009 г. и имот с идентификатор 68789.24.76, с площ 4 199 кв.м – частна общинска собственост по АОС № 1722/16.06.2009 г., находящи се в гр. Дупница, парк „Рила“, както следва:

                - Поземлен имот с идентификатор 68789.24.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с площ 7 409 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“; начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за състезателна и развлекателна дейност, с местонахождение на имота: област с административен център Кюстендил, община Дупница, град Дупница, парк „Рила“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1721/16.06.2009 г. и скица на поземлен имот № 15-184925 от 01.03.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;

                - Поземлен имот с идентификатор 68789.24.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с площ 4 199 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“; начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за спортни дейности, с местонахождение на имота: област с административен център Кюстендил, община Дупница, град Дупница, парк „Рила“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1722/16.06.2009 г. и скица на поземлен имот № 15-198146 от 07.03.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил. Имотът се отдава за срок от 10 години, като наемната цена се дължи само за периода от 01 Юни до 30 Септември включително за всяка календарна година.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за търговска и спортно – развлекателна дейност, като наемателят е длъжен целогодишно да полага грижи за опазването и поддръжката на отдадените под наем площи;
  2. Начална наемна цена – 2 500. /две хиляди и петстотин лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 500.00 /петстотин лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.  
  4. Конкурса ще се проведе на 20.05.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 15.05.2019 г.
  7.  При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 27.05.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53