Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-288 / 28.03.2019 год., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.16.100 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 200 кв. м, гр. Дупница, Парк Рила
03.04.2019

ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание Заповед № РД04-288/28.03.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот: Терен с площ 200 кв.м, от които 100 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен към него, находящ се в гр. Дупница, парк „Рила“, петно № 3 от одобрена схема – Приложение 1 към Решение 100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район шестнадесет, имот сто/ по КК и КР, одобрени със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-371/14.10.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с адрес: с. Бистрица, местност „Корията“, целия с площ 23142 кв. м /двадесет и три хиляди сто четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“, със стар идентификатор: 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот петдесет и девет/; номер по предходен план: 04220.0.46 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот четиридесет и шест/ и 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот петдесет и девет/, съгласно скица №  15-110294/08.02.2019 г. на АГКК – публична общинска собственост по АОС № 1791/07.01.2011 г. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. Конкурсът ще се проведе на 19.04.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 128.00 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17:00 часа на 12.04.2019 г.
  5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 25.04.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5-92-53

Потърсете в сайта
Деловодна справка