Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-262 / 20.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - първи етаж от сграда с идентификатор 68789.20.412.1, със засроена площ 144.00 кв. м
29.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ 

         На основание Заповед № РД04-262/20.03.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

         Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 68789.20.412.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и дванадесет, сграда едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68789.20.412 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и дванадесет/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-10-62/17.03.2009 г. на Началника на СГКК Кюстендил, адрес на имота: гр. Дупница, площ на поземления имот: 21979 /двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до десет метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Описание на сградата: застроена площ 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м, брой етажи 2 /два/, предназначение: Друг вид обществена сграда, съгласно скица на поземлен имот № 15-19016-12.01.2018 г., издадена от АГКК – частна общинска собственост по АОС 4980/25.02.2019 г. на Община Дупница. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. Публичният търг ще се проведе на 24.04.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 86.40 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17:00 часа на 17.04.2019 г.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.05.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка