Други обяви
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-281 / 25.03.2019г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с идентификатор 02350.50.23, находящ се в землището на с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил
26.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 
На основание Заповед № РД04-281/25.03.2019 год. на
Кмета на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

                Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на:

            1.1 Поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления  имот: местност Горова кория, площ 2 134 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050023 /петдесет хиляди двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 4944/28.08.2018 год., при следните условия:

1.1.1. начална тръжна наемна цена – 42.68 /четиридесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 8.54 лв. /осем лева и петдесет и четири стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.1.1 от настоящото решение, в размер на 4.27 лв. /четири лева и двадесет и седем стотинки/.

1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

  1. Публичният търг ще се проведе на 17.04.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 12.04.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.04.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24