Други обяви
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД04-280 / 25.03.2019 г. за отдаване под наем на 5 /пет/ броя общински поземлени имота, находящи се в землището на село Крайници, община Дупница, област Кюстендил
26.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 
На основание Заповед № РД04-280/25.03.2019 год. на
Кмета на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

                Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 39339.109.45, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 23 145 /двадесет и три хиляди сто четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 109045 /сто и девет хиляди  четиридесет и пет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост, съгласно АОС №4948/28.08.2018 год. при следните условия:

1.1.1. начална тръжна наемна цена – 509.19 лв. /петстотин и девет лева и деветнадесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 101.84 лв. /сто и един лева и осемдесет и четири стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.1.1 от настоящото решение, в размер на 50.92 лв. /петдесет лева и деветдесет и две стотинки/.

            1.2 Поземлен имот с идентификатор 39339.109.39, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 20450 /двадесет хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 109039 /сто и девет хиляди  тридесет и девет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 4947/28.08.2018 год. при следните условия:

1.2.1 начална тръжна наемна цена – 449.90 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.2.2. депозит за участие в търга – 89.98 лв. /осемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена.

1.2.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

            1.2.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.2.1 от настоящото решение, в размер на 44.99 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 39339.109.15, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 12 106 /дванадесет хиляди сто и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 109015 /сто и девет хиляди  и петнадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 4946/28.08.2018 год., при следните условия:

1.3.1. начална тръжна наемна цена – 266.33 лв. /двеста шестдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.3.2. депозит за участие в търга – 53.27 лв. /петдесет и три лева и двадесет и седем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.3.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

1.3.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.3.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.3.1 от настоящото решение, в размер на 26.63 лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/.

            1.4. Поземлен имот с идентификатор 39339.109.3, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 10 036 /десет хиляди тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 109003 /сто и девет хиляди  и три/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 4945/28.08.2018 год., при следните условия:

            1.4.1. начална тръжна наемна цена – 220.79 лв. /двеста и двадесет лева и седемдесет и девет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.4.2. депозит за участие в търга – 44.16 лв. /четиридесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.4.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

1.4.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.4.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.4.1 от настоящото решение, в размер на 22.08 лв. /двадесет и два лева и осем стотинки/.

            1.5. Поземлен имот с идентификатор 39339.110.14, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Рудеж, с площ 10 540 /десет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 110014 /сто и десет хиляди  и четиринадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 4949/28.08.2018 год. при следните условия:

1.5.1. начална тръжна наемна цена – 231.88 лв. /двеста тридесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.5.2. депозит за участие в търга – 46.38 лв. /четиридесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.5.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

1.5.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.5.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.5.1 от настоящото решение, в размер на 23.19 лв. /двадесет и три лева и деветнадесет стотинки/.

2.  В търга могат да участват физически и юридически лица.

3. Публичният търг ще се проведе на 17.04.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

  1. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 /сто/ лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 /двадесет/ лв. за всеки имот за който се участва, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  2. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 12.04.2019 г.
  3. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.04.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24