Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед РД 04-272/25.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - 1 бр помещение - за офис, с площ 25.33 кв.м. находящ се в старата поликлиника на ул Солун 4
26.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД 04-272/25.03.2019 г. на

Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-270/22.03.2019 г.  

 

ОБЯВЯВА

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 254/14.12.1998 г. – представляващ офис с площ от 25.33 кв.м, находящ се в обособената част от партера в двуетажна пристройка към масивна пететажна сграда на бивша поликлиника, в УПИ I-за Поликлиника, кв. 64 по регулационния план на град Дупница, одобрен със Заповед № 365/26.05.1997 г. на Кмета на Община Дупница /имот с идентификатор 68789.606.254 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителен директор на агенция по геодезия, картография и кадастър/, ул. „Солун“ № 4, съгласно скица № 15-171477/26.02.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.  Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за офис;
  2. Начална наемна цена – 101.32 /сто и един лева и тридесет и две стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 20.26 /двадесет лева и двадесет и шест стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 16.04.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 10.04.2019 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 23.04.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта
Деловодна справка