Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 196 /22.03.2019 г.
22.03.2019

 

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.03.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.  /вх. № 105/ 11.02.2018 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. / вх.№ 166/ 13.03.2019 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Правилник за изменение на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. / вх.№ 171/ 15.03.2019 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 33,54 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул. ”Солун” №4, ет.3. /вх.№ 172/ 15.03.2019 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 68789.25.60, 68789.25.58, 68789.25.56, 68789.25.54, град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 174/ 15.03.2019 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор 68789.168.18 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 176/ 18.03.2019 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.21.312 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 177/ 18.03.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор 65245.4.112  и Поземлен имот с идентификатор 65245.4.74 по кадастралната карта на село Самораново.  / вх.№ 178/ 18.03.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.3.512 по кадастралната карта на село Самораново.  / вх.№ 179/ 18.03.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.27.544 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 180/ 18.03.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена за 2 броя поземлени имота: имот с идентификатор 68789.24.77, с площ 7 409 кв.м – частна общинска собственост по АОС № 1721/16.06.2009 г. и имот с идентификатор 68789.24.76, с площ 4 199 кв.м – частна общинска собственост по АОС № 1722/16.06.2009 г., находящи се в гр. Дупница, парк „Рила“. / вх.№ 181/ 18.03.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на Решение № 44/22.02.2019 г. и вземане на ново решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български Червен кръст” на общински недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г., представляващ самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6 по КК на гр. Дупница, с площ 50.00 кв. м. / вх.№ 182/ 18.03.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68789.21.90 град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 183/ 18.03.2019 г./
 14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за безвъзмездно придобиване на недвижим имот – частна държавна собственост,представляващ ПИ с идентификатор 68789.16.123 по КК и КР на гр. Дупница, ведно с построените в него 28 бр. сгради. / вх.№ 185/ 19.03.2019 г./
 15. Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Одобряване разпределението на средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2019г. , за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. / вх.№ 186/ 19.03.2019 г./
 16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване безвъзмездно право на строеж, в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот публична общинска собственост с идентификатор 68789.603.408 по КККР на гр. Дупница, находящ се в гр. Дупница, ул. „Саморанска“, за изграждане спортен обект „Тренировъчен миникомплекс по футбол-Дупница“.. / вх.№ 187/ 20.03.2019 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в Урегулиран поземлен имот III – 8, квартал 16 по регулационния план на село Блатино, община Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 188/ 20.03.2019 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019 г. заседание на Общински съвет – Дупница и ІІ. Вземане на Решение за приватизационна продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап  по реда на  чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда с идентификатор №68789.602.86.7 по КК на гр.Дупница, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда.  / вх.№ 189/ 20.03.2019 г./
 19. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница.  /вх. № 191/21.03.2019 г./
 20. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на  Община Дупница.   /вх. № 192/21.03.2019 г./
 21. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия включени в календара на Община Дупница. /вх. № 193/21.03.2019 г./
 22. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане за сведение на информацията съдържаща се в писмо с вх. № 194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница и вземане на решение за конституиране на лечебното заведение, като частен обвинител и граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния съд.. /вх. № 195/21.03.2019 г./


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     /адв. Йонко Гергов/

Потърсете в сайта
Деловодна справка