Други обяви
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - парцел VII -233, квартал 22 по РП на с. Дяково
13.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 
         На основание Заповед №РД04-173/21.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот - парцел VІІ – 233 /седми, образуван от имот двеста тридесет и три/, квартал 22 /двадесет и две/ по регулационния план на село Дяково, с площ 798 кв.м /седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с утвърдена улична и регулация със Заповед № 248 от 23.02.1988 год. Имотът е застроен незаконно - частна общинска собственост по АОС №627/03.08.2001 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 03.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 1200 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 596. 60 лв. /петстотин деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки /, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.02.2019 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 02.04.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 29.03.2019 год.

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24