Други обяви
Провеждане на публичен оповестен конкурс за продажба на ПИ № 68789.603.405 по КК на гр. Дупница
13.03.2019

ОБЯВЛЕНИЕ  

         На основание Заповед №РД04-183/25.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
 

ОБЯВЯВА

публичено оповестен конкурс за продажба на: Поземлен имот № 68789.603.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-20/23.01.2009 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ 2 974 кв.м. Имотът включва: 1.Сграда 68789.603.405.1, застроена площ 408 кв.м, 2.Сграда 68789.603.405.2, застроена площ 105 кв.м” – частна общинска собственост по АОС №1717/17.04.2009 год.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 27.03.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа. Цената на документацията е 2400 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в конкурса е в размер на 11 724. 40 лв. /единадесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.03.2019 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.04.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 29.04.2011 год.

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24