Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД04-152/15.02.2019 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 по КК на гр. Дупница, с площ от 25.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Бистрица", бл. 63, ет. 1
22.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ 

         На основание Заповед № РД04-152/15.02.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 

ОБЯВЯВА 

         Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и четири, сграда две, самостоятелен обект петдесет/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица”, бл. 63, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.404 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и четири/, с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.00 кв. м /двадесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС 17/31.08.1996 г. на Община Дупница. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Публичният търг ще се проведе на 03.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 15.00 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. 3. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 00 часа на 14.03.2019 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53

Потърсете в сайта
Деловодна справка