Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 132 /15.02.2019 г.
19.02.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 22.02.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 
                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.5.339, и Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.5.340 по кадастралната карта на село Самораново.  /вх. № 95/ 07.02.2018 г./
 2. Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.  /вх. № 105/ 11.02.2018 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект: „Изместване на електропроводни съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и „Върбовник”) засягащи поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница”. / вх.№ 108/ 11.02.2019 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града през имоти, собственост на Община Дупница. / вх.№ 109/ 11.02.2019 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Общински годишен план за младежта на община Дупница. /вх.№ 110/ 12.02.2019 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична регулация в обхват: Улица с осови точки 2173÷2174 и улица с осови точки 2173÷2162, към УПИ XI – 6095, кв.129 по регулационния план на гр.Дупница.   / вх.№ 112/ 12.02.2019 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Дупница за 2018 г. / вх.№ 113/ 12.02.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 109, квартал 11 по регулационния план на с.Кременик, Община Дупница.  / вх.№ 114/ 13.02.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 04220.16.100 в землището на с. Бистрица – публична общинска собственост по АОС № 1791/07.01.2011 г., представляващ терен с обща площ 200.00 кв.м, от които 100 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен. / вх.№ 116/ 13.02.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разполагане на поставяемо съоръжение /временно свързано с терена/ в част от поземлен имот с идентификатор 68789.608.229 по КК на гр. Дупница, находящ се в „За предгаров площад и паркинг“, кв. 124 по регулационния план на гр. Дупница-публична общинска собственост. / вх.№ 117/ 13.02.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39339.109.45, 39339.109.39, 39339.109.15, 39339.109.3 и 39339.110.14 с. Крайници, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 118/ 13.02.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 с. Баланово, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 119/ 13.02.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно За ежегодно разкриване като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2 до вземане на друго решение съобразно местните потребности. / вх.№ 123/ 14.02.2019 г./
 14. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Разпределяне на набраните средства за дейностите на Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.  /вх. № 125/14.02.2019 г./
 15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот. / вх.№ 126/ 14.02.2019 г./
 16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №28. / вх.№ 127/ 14.02.2019 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на Решение за приватизационна продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап по реда на  чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда с идентификатор №68789.602.86.7 по КК на гр.Дупница, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда.  / вх.№ 128/ 14.02.2019 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с внесен проект: "Нови мобилни възможности и лостове за социална подкрепа и независим живот – онлайн медия и нова социална услуга мобилен асистент" - гр. Дупница“, по процедура „Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, Приоритетна ос 2 намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  /вх.№ 129/ 15.02.2019 г./
 19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на нов ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница.   /вх.№ 130/ 15.02.2019 г./

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     /инж. Емил Гущеров/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка