Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в с. Самораново
14.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание Заповед №РД04-133/12.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 ОБЯВЯВА

 Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 65245.1.186.1.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест, сграда едно, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имот: село Самораново, улица “Георги Димитров” бл.1, вх. А, етаж 1 /едно/, самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор с 65245.1.186 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест/, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 21. 68 кв.м /двадесет и едно цяло шестдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 0. 945 ид. ч /нула цяло деветстоти четиридесет и пет хилядни идеални части/ от общите част на сградата и от правото на строеж ; 21 % /двадесет и един процента/ идеални части от общите части на работилници и поща на етажа - 46. 97 кв.м /четиридесет и шест цяло деветдесет и седел стотни квадратни метра/ – частна общинска собственост по АОС №4747/12.02.2018 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 27.02.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 2400 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 723. 70 лв. /седемстотин двадесет и три лева и седемдесет стотинки /, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.02.2019 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 06.03.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 01.03.2011 год.

 За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта
Деловодна справка