Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-92 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
07.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед № РД04-92/29.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 

ОБЯВЯВА

         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет, сграда две, самостоятелен обект четиридесет и пет/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Свети Георги” 2А, бл. 8, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.116 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет/, с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 54 кв. м /петдесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, стар идентификатор 68789.16.116.2.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет, сграда две, самостоятелен обект четири/ – частна общинска собственост по АОС 4930/07.06.2018 г. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 07.03.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница.

Депозитът за участие в конкурса е в размер 43.20 лв., платени на касата на Община Дупница.

  1. 3. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 28.02.2019 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53.