Наеми и продажби
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 с.Крайници съгласно заповед РД 04-23/09/01.2019г.
28.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД04-23/09.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница - инж. Методи Чимев, Община Дупница

 ОБЯВЯВА

     Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто осемдесет и пет, сграда шест, самостоятелен обект седем/ по КККР, адрес на имота: село Крайници, етаж 0 /нула/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 26 кв. м /двадесет и шест квадратни метра/, съгласно скица на самостоятелен обект в сграда № 15-666038/17.09.2018 г., издадена от АГКК - публична общинска собственост по АОС № 4495/16.02.2016 г. Имотът се отдава под наем за срок от десет години.

  1.  Публичният търг ще се проведе на 21.02.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10.40 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 14.02.2019 г.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 28.02.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53