Наеми и продажби
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 65245.7.4 находящ се в землището на с. Самораново
28.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД04-62/18.01.2019 год. на Кмета на Община Дупница

 ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 65245.7.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот четири/,  в землището на село Самораново, местност: „Орляко,” с площ: 51 846 кв.м /петдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000192 /сто деветдесет и две/, -  частна общинска собственост съгласно АОС №4935/25.06.2018 год. при следните условия:

1.1. начална тръжна наемна цена – 1 140.61 лв. /хиляда сто и четиридесет лева и шестдесет и една стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.2. депозит за участие в търга – 228.12 лв. /двеста двадесет и осем лева и дванадесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.1.1 от настоящото решение, в размер на 114.06 лв. /сто  и четиринадесет лева и шест стотинки/ лв.

1.6. В търга могат да участват физически и юридически лица.

  1. Публичният търг ще се проведе на 13.02.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 20.02.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24