Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-69 / 23.01.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - 2 броя терени, с площи от 25.00 кв. м и 98.00 кв. м - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ж.к. "Бистрица", кв. 219 по регулационния план на гр. Дупница
23.01.2019
Може да прочетете обявлението -> ТУК!