Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 40 /18.01.2019 г.
21.01.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам I редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.01.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г.  /вх. № 20/ 14.01.2018 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2019 година.  /вх. № 38/ 16.01.2018 г./
 3. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница.  /вх. № 704/ 19.12.2018 г./
 4. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на община Дупница.  /вх. № 705/ 19.12.2018 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница. / вх.№ 06/ 09.01.2019 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на наименованието на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница. / вх.№ 12/ 14.01.2019 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 13/ 14.01.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 14/ 14.01.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 15/ 14.01.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор 68789.23.101 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 16/ 14.01.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ № 212002 по картата на възстановената собственост на село Дяково, ПИ№ 212003 по картата на възстановената собственост на село Дяково, образувани от ПИ №000719 и ПИ № 212005 по картата на възстановената собственост на село Дяково образуван от ПИ № 000736.  / вх.№ 17/ 14.01.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на годишен план за работа по приватизация за 2019 г. / вх.№ 18/ 14.01.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 67, квартал 9 по регулационния план на с.Джерман, Община Дупница, чрез продажба частта на общината.  / вх.№ 19/ 14.01.2019 г./
 14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII - 233 по регулационния план на село Дяково, с площ 798 квадратни метра. / вх.№ 21/ 14.01.2019 г./
 15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на   План за улична регулация  в обхват: Улица с осови точки 669÷674 по регулационния план на гр.Дупница.  / вх.№ 22/ 14.01.2019 г./
 16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на Решение №136/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. / вх.№ 23/ 14.01.2019 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота сграда – Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов, находяща се в гр. Дупница, ул.”Комитска” №11. / вх.№ 25/ 15.01.2019 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ с идентификатор 55230.17.31по КК и КР на с. Палатово площ 1.000 дка, целия с площ 9.775 дка – Публична общинска собственост. / вх.№ 26/ 15.01.2019 г./
 19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на населени места на територията на Община Дупница, съгласно Наредбата за заплатите на служителите вм държавната администрация (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2017г., в сила от 24.10.2017г.).  /вх.№ 28/ 15.01.2019 г./
 20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата”, общ. Дупница /вх.№ 32/ 15.01.2019 г./
 21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2019 - 2020 година.   /вх.№ 33/ 15.01.2019 г./
 22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на МОСВ, УО на ОП „Околна среда 2014-2020”, обезпечаваща авансово плащане по договор № №BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от 18.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020.  /вх.№ 34/ 15.01.2019 г./
 23. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за периода м. януари 2018 г. – м. декември 2018 г.  /вх. № 35/15.01.2019 г./
 24. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /вх. № 36/15.01.2019 г./

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка