Други обяви
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ
14.01.2019
Заповед № РД-05-379/28.12.2018 г. за землището на гр. Дупница
Заповед № РД-05-380/28.12.2018 г. за землището на с. Бистрица
Заповед № РД-05-381/28.12.2018 г. за землището на с. Тополница