Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно заповед РД 04-9/07.01.2019 за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.29.162.2 по КК на Дупница с площ 68 кв.м., находящо се в Градска градина
08.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД 04-9/07.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 ОБЯВЯВА

       Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.29.162.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девети, имот сто шестдесет и две, сграда две/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, сградата е разположена в поземлен имот 68789.29.162 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девети, имот сто шестдесет и две/, с площ от 68.00 /шестдесет и осем/ кв.м, ет. 1 /един/, с предназначение: сграда за търговия, със стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съгласно скица № 15-889221 от 28.11.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и АОС № 4961 от 14.11.2018 г. – частна общинска собственост.

  1. Начална месечна наемна цена – 272.00 лв. /двеста седемдесет и два лева/. Върху цената се дължи 20% ДДС;
  2. Депозитът за участие в търга – 54.40 лв. /петдесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващ 20 % от началната месечна цена, платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  3. 3. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена, която е в размер на 27.20 лв. /двадесет и седем лева и двадесет стотинки/;
  4. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години;
  5. Публичният търг ще се проведе на 31.01.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти;
  6. Тръжната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  7. Необходимите документи за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 24.01.2019 г.;
  8. 8. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 07.02.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53