Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1222 / 03.12.2018 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещения - за склад, находящи се в гр. Дупница, ул "Яхинско шосе", № 1
03.12.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД 04-1222/03.12.2018 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 4731/18.01.2018 г., находящ се в партерния етаж на сграда с идентификатор 68789.602.69.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.602.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, съгласно скица № 15-561379/09.11.2017 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ:

- два броя санитарни възела, всеки с площ по 7.56 кв.м – обща площ 15.12 кв.м

- два броя коридори за достъп до помещения всеки с площ по 13.09 кв.м – обща площ 26.18 кв.м;

- помещения – с обща площ 141.47 кв.м, на основание Служебно писмо № 08-09-1513(3)/29.11.2018 г., издадено от Главния архитект на Община Дупница, с местоположение: гр. Дупница, ул. „Яхинско шосе“ № 1.  Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за склад;
  2. Начална наемна цена – 295.95 /двеста деветдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 59.19 /петдесет и девет лева и деветнадесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 08.01.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 02.01.2019 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 15.01.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53