Други обяви
Kонкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците"
28.11.2018

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) обявява конкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците"

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления:

  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите;
  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари);
  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково поведение;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за превенция на рисково поведение в интернет пространството;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за промотиране на пътна безопасност;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите.

    Проектите ще се реализират в периода от 02 януари 2019 г. – 31 юни 2019 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години. В кандидатстващата група е задължително да участва поне едно лице над 18 години, което да бъде ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 300 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е  21 декември /петък/ 2018 г. до 16.00 часа в стая 51 в сградата на Община Дупница.

Пълният комплект документи за кандидатстване (правила и насоки за кандидатстване, формуляр, бюджетна рамка, критерии за оценка, писмо-ангажимент) са налични на интернет страницата на Община Дупница – www.dupnitsa.bg, а също така и на място в стая № 51 в сградата на Община Дупница.

За контакти: 
Телефон: 0879/ 523 496
Ценка Стоянова, Секретар на МКБППМН 
* Документи за кандидатстване-тук