Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1195/27.11.2018 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на терен с площ 33 кв.м. - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в Дупница, ул. Патриарх Евтимий, кв. 194 УПИ I
28.11.2018

 

ОБЯВЯВА

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински имот с идентификатор 68789.19.279.1, съгласно скица № 15-829826/09.11.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 33.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“, кв. 194, УПИ I, по плана на гр. Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 739 от 25.03.2002 г., Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион;
  2. Начална наемна цена – 92.40 /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 18.48 /осемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.  
  4. Конкурса ще се проведе на 12.12.2018 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 07.12.2018 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 19.12.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53