Наеми и продажби
Продажба на 17 броя движими вещи
02.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед №РД 04 –1087/26.10.2018 г.год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на 17 /седемнадесет броя движими вещи представляващи:

1.1 Струг-универсален С8С-1 бр., инв. № 933, година на производство-1971, българско производство, неокомплектован /работна маса не е оборудвана/, корозия е обхванала корпуса, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,4 и коефициент на перспективност –Кп = 0,4.

              1.1.1. Начална тръжна цена – 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ . Върху цената се дължи ДДС.

           1.1.2. Размер на депозита за участие – 104 лв. /сто и четири лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.1.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.2. Струг универсален С8С-1 бр., инв. № 275, година на производство 1963, българско производство, корозия обхванала корпуса, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност - Кг = 0,4 и коефициент на перспективност –Кп = 0,4.

1.2.1. Начална тръжна цена – 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

1.2.2. Размер на депозита за участие – 90 лв. /деветдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.2.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.3. Струг –универсален С8М-1 бр., модел 1898, без инвентарен номер, година на производство – 1968, българско производство, силна корозия е обхванала корпуса, патронника и паралелите, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.3.1. Начална тръжна цена – 180 лв. /сто и осемдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.3.2. Размер на депозита за участие – 36 лв. /тридесет и шест лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.3.3 цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

1.4. Струг-универсален-1 бр., без инвентарен номер, липсват данни по отношение на модификацията на модела, наличен е само корпуса, без двигател. Струга е неизползваем.

1.4.1. Начална тръжна цена – 200 лв. /двеста лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.4.2. Размер на депозита за участие – 40 лв. /четиридесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.4.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.5. струг универсален – 1 бр. СУ580М инв. № 1532, година на производство  - 1983 год., българско производство, липсва задно седло, силна корозия е обхванала корпуса. Струга е неизползваем поради.

1.5.1. Начална тръжна цена – 220 лв. /двеста и двадесте лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.5.2. Размер на депозита за участие – 44 лв. /четиридесет и четири лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.5.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.6. Струг универсален – 1 бр. СУ580М , без инвентарен номер, година на производство – 1983год., българско производство, оборудван, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,4 и коефициент на перспективност –Кп = 0,4.

1.6.1. Начална тръжна цена – 950 лв. /деветстотин и петдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.6.2. Размер на депозита за участие – 190 лв. /сто и деветдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.6.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.7. Струг-универсален 1 бр., С8С, инв. № 2493, година на производство 1991, българско производство, окомплектован, силна корозия е обхванала корпуса, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.7.1. Начална тръжна цена – 230 лв. /двеста и тридесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.7.2. Размер на депозита за участие – 46 лв. /четиридесет и шест лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.7.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.8. Струг-универсален-1 бр., С8С, инв. № 7594, година на производство 1991,българско производство, окомплектован, силна ерозия е обхванала корпуса, морално остаряла модификация, , годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.8.1. Начална тръжна цена – 230 лв. /двеста и тридесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.8.2. Размер на депозита за участие – 46 лв. /четиридесет и шест лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.8.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.9. Струг –универсален – 1 бр., С8С, инв. № 2518, година на производство 1991, българско производство, окомплектован, силна ерозия е обхванала корпуса, морално остаряла модификация, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.9.1. Начална тръжна цена – 230 лв. /двеста и тридесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.9.2. Размер на депозита за участие – 46 лв. /четиридесет и шест лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.9.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.10. Шлайф машина – 1 бр., ШУ 322.21, инв. № 165, година на производство 1987, българско производство, морално остаряла модификация, налично е таблото за управление, но е неработеща. Шлайф машината е неизползваема.

1.10.1. Начална тръжна цена – 800 лв. /осемстотин лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.10.2. Размер на депозита за участие – 160 лв. /сто и шестдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.10.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.11. Фреза-универсална – 1 бр., без инвентарен номер, българско производство, морално остаряла модификация, неокомплектована, неработеща със силна корозия по корпуса. Фрезата е неизползваема.

1.11.1. Начална тръжна цена – 400 лв. /четиристотин лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.11.2. Размер на депозита за участие – 80 лв. /осемдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.11.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.12. Механична ножовка – 1 бр., 5F/2, без инвентарен номер, година на производство 1979, българско производство, морално остаряла модификация, корозирал корпус, годна за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.12.1. Начална тръжна цена – 100 лв. /сто лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.12.2. Размер на депозита за участие – 20 лв. /двадесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.12.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.13. Гилотина – 1 бр., без инвентарен номер, неокомплектована, липсват двигателя, масата и ножовете. Ъгъл на огъване 120градуса. Гилотината е неизползваема.

1.13.1. Начална тръжна цена – 350 лв. /триста и петдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.13.2. Размер на депозита за участие – 70 лв. /седемдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.13.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.14. Гилотина – 1 бр., инв. № 960, модел НГ 2,5х1000, година на производство-1987, българско производство. Ъгъл на наклона 2 градуса и 30 минути, 45 хода в минута. Ширината на отрезния лист 100мм, Гилотината е неокомплектована, корозирала и морално остаряла.

 

1.14.1. Начална тръжна цена – 620 лв. /шестстотин и двадесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.14.2. Размер на депозита за участие – 124 лв. /сто двадесет и четири лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.14.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.15. Автоматичен струг с ЦПУ-1 бр., инв. № 2100, модел УГ 932-4, година на производство-1980, руско производство. Неработещ, силно корозирал с нисък коефициент на годност и перспективност.

1.15.1. Начална тръжна цена – 950 лв. /деветстотин и петдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.15.2. Размер на депозита за участие – 190 лв. /сто и деветдесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.15.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.16. Шмиргел- двустранен /асинхронен/ - 1 бр., инв. № 0535758, година на производство-1980, българско производство. Работещ, годен за експлоатация с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.16.1. Начална тръжна цена – 100 лв. /сто лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.16.2. Размер на депозита за участие – 20 лв. /двадесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.16.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

1.17. Настолна пробивна машина ПН 161 – 1 бр. без инвентарен номер, българско производство. Работеща, годна за експлоатация с с коефициент на годност –Кг = 0,3 и коефициент на перспективност –Кп = 0,3.

1.17.1. Начална тръжна цена – 150 лв. /сто и петдесет лева/. Върху цената се дължи ДДС.

           1.17.2. Размер на депозита за участие – 30 лв. /тридесет лева/, представляващ 20 % от началната тръжна цена.

            1.17.3. цена на тръжната документация- 100 лв. /сто лева/, еднократно за тръжна документация + 10 лв. /десет лева/, за всяка от движима вещ, за която се участва. Върху цената се дължи ДДС.

 

 

  1. 1. Търгът ще се проведе на 21.11.2018 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
  3. 3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 16.11.2018 год.

4.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 28.11.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 23.11.2018 г.

 

 За информация на тел.: 0701 5 92 24