Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил
31.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

                На основание Заповед № РД04-1088/26.10.2018 год. на               
Кмета на Община Дупница

ОБЯВЯВА

1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, и Решение №120/28.09.2018 г. на Общински съвет град Дупница за отдаване под наем на:      

           1.1 Поземлен имот с идентификатор 65245.3.83, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Герено, с площ 14 066 кв.м. /четиринадесет хиляди шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 019030 /деветнадесет хиляди и тридесет/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по АОС № 4942/13.08.2018 г. при следните условия:

1.1.1. начална тръжна наемна цена – 309.45 лв. /триста и девет лева и четиридесет и пет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 61.89 лв. /шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална тръжна наемна цена по т. 1.1.1 в размер на 30.95 лв. /тридесет лева и деветдесет и пет стотинки/.

      1.2. Поземлен имот с идентификатор 65245.7.90, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Самораново, местност Ганиката, с площ 11 584 /единадесет хиляди петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/ стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 013011 /тринадесет хиляди и единадесет /. Имотът не съдържа сгради -  частна общинска собственост по АОС № 4047/10.02.2015 г. при следните условия:

1.2.1. начална тръжна наемна цена – 254.85 лв. /двеста петдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.2.2 депозит за участие в търга – 50.97 лв. /петдесет лева и деветдесет и седем  стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.2.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.2.1 от настоящото решение, в размер на 25.49 лв. /двадесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/.

1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

       2 Публичният търг ще се проведе на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

3 Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки от имотите, за който се участва. Върху цената се дължи 20% ДДС.

Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

            4 Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 16.11.2018 г. включително.

            5 При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.        

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24