Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД 04-1080 / 25.10.2018 г. за отдаване под наем на помещения с обща площ от 118.77 кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", кв. 62, гр. Дупница, ул. "Иван Вазов" № 19
26.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД 04-1080/25.10.2018 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на  Решение № 138/28.09.2018 г. на Общински съвет Дупница

ОБЯВЯВА

             Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на 118.77 кв. м, представляващи: основна зала - 57,77 кв. м; помещение /сепаре-голямо/ - 23,00 кв. м; помещение /сепаре-малко/ - 12,40 кв.м; складово помещение - 19,20 кв.м и тоалетна - 6,40 кв. м /съгласно служебно писмо № 08-09-1458(1)/25.09.2018 г. на Главния архитект на Община Дупница/  находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 68789.17.10.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот десет, сграда едно/ по КК и КР на гр. Дупница, одобрени със заповед Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: област Кюстендил, община Дупница, град Дупница, улица „Иван Вазов“ № 19. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.17.10, застроена площ 205 /двеста и пет/ кв. м, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Сграда за култура и изкуство, със стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, представляваща: Масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", построена в имот планоснимачен № 1590, в п-л ХІ, кв. 62 по регулационния план на град Дупница – публична общинска собственост съгласно АОС 211 от 03.08.1998 година.

  1. Начална месечна наемна цена – 475.08 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/. Върху цената се дължи 20% ДДС;
  2. Депозитът за участие в търга – 95.02 лв. /деветдесет и пет лева и две стотинки/, представляващ 20 % от началната месечна цена, платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  3. 3. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена, която е в размер на 47.51 лв. /четиридесет и седем лева и петдесет и една стотинки/;
  4. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години;
  5. Публичният търг ще се проведе на 13.11.2018 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти;
  6. Тръжната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 144.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  7. Необходимите документи за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 07.11.2018 г.;
  8. 8. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 20.11.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53