Наеми и продажби
Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-1049 / 16.10.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.504.133.6.1 по КК на с. Крайници, с площ от 81.00 кв. м, находящ се в с. Крайници, ул. "Трети Гвардейски полк" 13, ет. 1
25.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед № РД04-1049/16.10.2018 г. на Кмета на Община Дупница - инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

         Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.504.133.6.1 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и четири, имот сто тридесет и три, сграда шест, самостоятелен обект едно/ с. Крайници, Община Дупница, Област Кюстендил по КК и КР, одобрени със Заповед № 300-5-57/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-10-256/05.08.2011 г. на Началник на СГКК - Кюстендил, адрес на имота: с. Крайници, ул. „Трети Гвардейски полк” 13, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.504.133 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и четири, имот сто тридесет и три/, с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 81 кв. м /осемдесет и един квадратни метра/, прилежащи части: няма данни. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС № 1832/23.08.2011 г. Имотът се отдава под наем за срок от десет години.

  1. 1. Публичният търг ще се проведе на 09.11.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 32.40 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. 3. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 06.11.2018 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 16.11.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53