Други обяви
Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор № 68789.791.3, местност "Кубасина", по КК на гр. Дупница
27.09.2018

Пълния текст на обявата ТУК!