Други обяви
Инвестиционно предложение за изграждане на „Автокъща и една едноетажна сграда за обществено обслужване“, в поземлен имот с идентификатор № 68789.552.19, местност „Лъката“ по кадастралната карта на гр.Дупница
19.09.2018

О Б Я В А

До заинтересованите лица и обществеността

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, 

СТОЙКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

                                              със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул.“Елисавета Багряна“ №2, ет.3

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има изготвена Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение, за изграждане на „Автокъща и една едноетажна сграда за обществено обслужване“, в поземлен имот с идентификатор № 68789.552.19, местност „Лъката“ по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300 – 5 – 56 от 30.07.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

            Становища, предложения, мнения и възражения се подават в (РИОСВ), гр. Перник, на адрес: ул. “Благой Гебрев” № 15, ет.1


Повече информация може да прочетете ТУК!