Наеми и продажби
Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-939 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота с индентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19, находящи се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил
10.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД04-939/05.09.2018 год. на
Кмета на Община Дупница

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница и Решение №95/20.07.2018 год. на ОбС гр. Дупница, за отдаване под наем на:

    1.1 Поземлен имот с с идентификатор 87727.7.18, в село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот: местност Селските градини, с площ 610 кв.м. /шестстотин и десет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 007018 /седем хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради -  частна общинска собственост по АОС № 4890/23.05.2018 г. при следните условия:

1.1.1. начална тръжна наемна цена – 15.86 лв. /петнадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 3.17 лв. /три лева и седемнадесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална тръжна наемна цена по т. 1.1.1 в размер на 1.59 лв. /един лев и петдесет и девет стотинки/.

      1.2. Поземлен имот с идентификатор 87727.7.19, в село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот: местност Селските градини, с площ 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 007019 /седем хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради -  частна общинска собственост по АОС № 4891/23.05.2018 г. при следните условия:

1.2.1. начална тръжна наемна цена – 25.90 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет  стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.2.2 депозит за участие в търга – 5.18 лв. /пет лева и осемнадесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.2.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

1.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.2.1 от настоящото решение, в размер на 2.59 лв. /два лева и петдесет и девет стотинки/.

  1. Публичният търг ще се проведе на 26.09.2018 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3.   Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 21.09.2018 г. включително.
  4.    При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.10.2018 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.                                    
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24