Наеми и продажби
Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-938 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с индентификатор 24791.136.48, находящ се в землището на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил
10.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД04-938/05.09.2018 год. на
Кмета на Община Дупница

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница и Решение №99/20.07.2018 год. на ОбС гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дяково, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления  имот: местност Фередже, площ 184729 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 136048 /сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/. Имотът не съдържа сгради., Вид собственост – Общинска частна по АОС № 4936/25.06.2018 г. при следните условия:

1.1.1. начална тръжна наемна цена – 4064.04 лв. /четири хиляди шестдесет и четири лева и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 812.81 лв. /осемстотин и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.1.1 в размер на 406.40 /четиристотин и шест лева и четиридесет стотинки/ лв.

1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

  1. Публичният търг ще се проведе на 26.09.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 21.09.2018 г.
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.10.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24