Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-926 / 30.08.2018 г., за отдаване под наем на 12 броя общински недвижими имоти - частна общинска собственост
03.09.2018


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД04-926/30.08.2018 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 110/20.07.2018 г., Община Дупница

ОБЯВЯВА

            Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на 12 броя общински недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.34 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 206 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: І. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4734/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.35 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 938 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: II. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4735/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.36 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на Служба СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 608 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: ІII. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.36.1, със застроена площ: 81 кв.м, брой етажи: 1, предназначение на сградата: Сграда за енергопроизводство - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4736/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.37 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 2 597 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: V. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.37.1, със застроена площ: 930 кв.м, брой етажи: 1, предназначение на сградата: Сграда за транспорт - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4737/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.38  по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК- Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 221 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33, 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: VІІІ. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4738/06.02.2018 год.;

.- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 7 913 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: VІ. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.42.1, застроена площ 1 446 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение: Сграда на транспорта, Сграда с идентификатор № 68789.334.42.2, застроена площ 919 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение: Сграда на транспорта - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4739/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.43 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 741 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: IX. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.43.1, застроена площ 668 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение: Сграда на транспорта - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4740/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.44 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 080 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: IV. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.44.1, застроена площ 223 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение: Сграда на транспорта - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4741/ 06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.45 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 4 235 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: X. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.45.1, застроена площ 315 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение: Сграда на транспорта - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4742/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.46 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 6 666 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33; 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: XI. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4743/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.47 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 10 269 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33, номер по предходен план: парцел: XII. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4744/06.02.2018 год.;

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.39 по КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3533/18.05.2017 год. на Началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 523 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32, номер по предходен план: парцел: VІІ. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 4751/13.02.2018 год.

Имотите се отдават под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 20.09.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 650.00 лв. /без ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 785.80 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 17.09.2018 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 27.09.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация: тел. 0701/5-92-53