Други обяви
Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 94 от 20.07.2018 г. на ОбС - гр. Дупница
02.08.2018


ПРЕПИС  ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ ПРОТОКОЛ

№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА 

ОТ  20.07.2018 г.

 

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница.  /вх. № 393/10.07.2018 г./

 

НА ОСНОВАНИЕ:  Чл. 3, ал. 1, т.1-5, чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл.9, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС  прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                       №  94

 

 1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109501412.
 2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурса;
 • диплома за завършено висше образование;
 • документ за квалификация;
 • документ за специализация;
 • документ за трудов стаж;
 • свидетелство за съдимост.

Документите се представят, по един от следните начини:

-в оригинал

-нотариално заварени преписи

- преписи заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и саморъчен подпис-в този случай кандидатите представят оригиналите на документите или нотариално заверени преписи на тях на конкурсната комисия за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

Свидетелството за съдимост се представя само и единствено в оригинал.

 

Кандидатите в конкурса представят и програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за тригодишен период.

2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 • представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период;
 • събеседване с кандидатите.

 

2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

2.5. За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни плика както следва:

- плик № 1 съдържа необходимите документи удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие

- плик № 2 съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането. Заявлението заедно с двата плика с необходимите документи се подават в деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок до 17.00 ч. на 12.09.2018 г.

2.6. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите:

- Перспективи за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница 2018 – 2021 г.;

- Конкретни мерки за финансова стабилизация на дружеството;

- Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане на мерки за структурни промени;

- Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие;

- Нормативна уредба свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя;

2.7. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти етаж/, в сградата на Община Дупница.   

 1. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

 

 1. Определя състава на комисията:

      Председател: Представител на РЗИ

       Секретар: Мария Пилева – юрист от община Дупница,

Членове: 1. Станислав Павлов – общински съветник,

 1. Георги Георгиев – общински съветник,
 2. д-р Пламен Соколов – общински съветник.

                                 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                               /инж. Емил Гущеров/

                                                                                               СЪГЛАСУВАНО С:

                                                                                                                                  /адв. Милен Попов/